Συνεδρίαση ΔΕΥΑ Πάρου, στις 17/10/2016

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΠ τη Δευτέρα 17/10/2016 στις 11 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της, στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς-Καμαρών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 3/2016 και 15/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. περί συγκρότησης Επιτροπών έτους 2016 σε εφαρμογή του ν. 4412/2016.

Θέμα 2ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη «Συλλογή και μεταφορά λυμματολάσπης από ΒΙΟ.ΚΑ. Πάρου».

Θέμα 3ο: Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων ύδρευσης-αποχέτευσης.

Θέμα 4ο: Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 5ο: Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 6ο: Εξέταση παράνομης υδροδότησης ακινήτου.