Πρόσκληση συνεδρίασης λιμενικού ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, στις 19/10/2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπών βάση του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ. 147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Λογαριασμού της μελέτης «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) λιμένα Πάρου 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση για αίτημα πολίτη

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση παραχώρησης χώρου εντός λιμενικής ζώνης λιμένα Αντιπάρου για δύο θέσεις ταξί

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση για παραχώρηση χώρου στάθμευσης για ΑΜΕΑ στο λιμένα Αντιπάρου.