Πρόσκληση συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 25/10/2016

Καλείσθε την  25η Οκτωβρίου 2016 ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2017

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση υπαίθριου εμπορίου

Θέμα 3ο Καθορισμός παραβόλου υπέρ του Δήμου για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος και καθορισμός τιμής παραβόλου για την ετήσια ανανέωση των χορηγούμενων αδειών

Θέμα 4ο  Αξιολόγηση προσφορών τραπεζών για την ταμειακή διαχείριση των αποθεμάτων του Δήμου Πάρου και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του Δήμου Πάρου

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Πάρου, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ' αρ. 18239/05-05-14 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών».

Θέμα 6ο Καθορισμός όρων διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμιο Πάρου»

Θέμα 7ο Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2016

Θέμα 8ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Σεπτεμβρίου 2016 στην Εταιρεία «JCB SECURITY AND FACILITY A.E.» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου»

Θέμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγών, κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Πάρου περί επιβολής προστίμων.