Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 10/10/2016

Η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου, συνεδριάζει τη Δευτέρα 10/10/2016 και ώρα 11:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα στην Παροικιά σε τακτική συνεδρίαση της για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 φεκ147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», έτους 2016. 

Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 103/2016 (ΑΔΑ: Ω78ΖΩΞΓ-Ν0Ι) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 4ο Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου κατά το μέρος που αφορά στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2016.

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων». 

Θέμα 6ο Έγκριση πρακτικού δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου στην Δημοτική Κοινότητα Αγκαιριάς του Δήμου Πάρου προς χρήση στάθμευσης οχημάτων.

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης επί αίτησης κας Φραγκούλη Ειρήνης του Νικολάου υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107 Α) – (υποπ. Α.2 της παρ.Α).