Τι ποσά θα λάβουν από το Τ.Α.Π οι δήμοι Πάρου και Αντιπάρου

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις 6 Οκτωβρίου 2016 κατανέμονται στους δήμους της χώρας από λογαριασμό του υπουργείου 8.000.000 ευρώ.

Το ποσό είναι αποτελεί έσοδο της κατηγορίας: «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και
παροχή υπηρεσιών» και του Κ.Α. 0441 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993)».

Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Από το λογαριασμό θα αποδοθούν στο δήμο Πάρου 12.720 ευρώ και στο δήμο Αντιπάρου 1470 ευρώ.