Ανακοίνωση επαρχείου Πάρου για αναδιάρθρωση προγράμματος μετατροπής αμπελώνων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 / 2017

Σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2016 / 2017 και τα κονδύλια που προβλέπονται, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα αιτήματά τους στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Πάρου. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 / 11 / 2016

Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα :

1. Δηλώσεις συγκομιδής για τα έτη 2015 και 2016.
2. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης. 
3. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
6. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νόμιμης κατοχής ή ενοικιαστηρίου.