Συνεδρίαση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τον προϋπολογισμό 2017

Σας καλούµε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγµατοποιηθεί στην νήσο Ρόδο στις 20 ∆εκεµβρίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.µ., στην πόλη της Ρόδου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου η οποία στεγάζεται στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλ. Ελευθερίας 1, ∆ιοικητήριο), µε θέµα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονοµικού έτους 2017 - Ενσωµάτωση Παρατηρήσεων του Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών».
Εισηγητής: Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τοµέα – Πρόεδρος Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδης Φιλήµων