Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 19/12/2016

Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, σε τακτική δημόσια συνεδρίασή του τη Δευτέρα 19/12/2016 στις 6 το απόγευμα, θα συνεδριάσει στην αίθουσα «Καλουδάς», για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και Δήμου Αντιπάρου για το έργο “Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου” και ακύρωση της υπ' αρ. 174/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ ΠΝΑ και Δήμου Αντιπάρου.

2. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυματικής διαταραχής του έργου “Νομιμοποίηση υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Αντιπάρου και κατασκευή περιμετρικής κρηπίδωσης υφισταμένου μόλου Αντιπάρου”.

3. Αποδοχή ποσού 6.752,81 ευρώ ως pre-financing (προχρηµατοδότηση-2η χορηγσηη) από το ερευνητικό έργο AquaNES.

4. Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης στο Δήμο στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3756/2009 και κατανομή αυτού σε δαπάνες.

5. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.