Συνεδριάσεις ΔΕΥΑΠ στις 5 και 7 Δεκεμβρίου 2016

Από τη ΔΕΥΑΠ δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις σύγκλισης συνεδριάσεων για τις 5 και 7 Δεκεμβρίου 2016.

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2017.
Θέμα2ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και 24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου-Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού. 
Θέμα3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για τη «Συλλογή και μεταφορά λυμματολάσπης από ΒΙΟ.ΚΑ. Πάρου».
Θέμα4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».
Θέμα5ο: Ανανέωση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Περιπάνου Μαρουσώς.
Θέμα6ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα κ. Μαύρη Μαρίας για την παρακολούθηση ημερίδας της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Θέμα7ο: Εξέταση αίτησης κ. Τριπολιτσιώτη Ουρανίας για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Θέμα8ο: Αιτήσεις συνδρομητών.

-------------------------------------------------

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. οικονομικού έτους 2017.
Θέμα2ο: Έγκριση ισολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π. οικονομικού έτους 2015.
Θέμα3ο: Εξέταση αιτήματος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ε.Ε.Λ. Κρατικού Αερολιμένα Πάρου.
Θέμα4ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ. Αλιπράντη Γεωργίου.
Θέμα5ο: Εξέταση αιτήματος κ. Γκουρογιάννη Νικολάου.
Θέμα6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τη γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση Αγ. Ανδρέας, Δ.Κ. Νάουσας».