Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου, στις 27/12/2016

Η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 27/12/2016 στις 12.30 το μεσημέρι, στο δημοτικό κατάστημα στην Παροικιά, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου κατά το μέρος που αφορά στις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2016.

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς.

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου της τοπικής κοινότητας Κώστου.

Θέμα 6ο Έγκριση πρακτικού Νο Ι (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Πάρου, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ' αρ. 18239/05-05-14 απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών».

Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2016 στον «Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2016 στην εταιρεία «My services security and facility ΑΕ» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου».