Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 13/12/2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006  (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 13η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:
 
Θέμα 1ο: Έγκριση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2017 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο: Έγκριση αγοράς διαφόρων ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

Θέμα 3ο: Έγκριση αγοράς διαφόρων ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».

Θέμα 4ο: Έγκριση αγορά μουσικών οργάνων για την  κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Πάρου.
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθανάσιος Μαρινόπουλος