Οικονομικός απολογισμός δήμου Πάρου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, την Πέμπτη 29-09-2016 και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2015 έως 31-12-2015 του Δήμου Πάρου.