Ρύθμιση οφειλών στο δήμο Πάρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με σκοπό τη διευκόλυνση συμπολιτών μας με οφειλές προς τον Δήμο γνωστοποιούμε το νομικό πλαίσιο που  ισχύει αυτή τη στιγμή για την ρύθμιση οφειλών. 

Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου.

Οφειλές βεβαιωμένες, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία και δυνατότητα τήρησης προγράμματος δόσεων, να ρυθμίζονται άπαξ και να καταβάλλονται σε δόσεις. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. 

Αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων του άρθρου 170 παρ. 2 Ν.3463/2006 είναι: 

α) ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ,
β) η οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και
γ) το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Οι οφειλές καταβάλλονται σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ' εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες προέρχονται από έκτακτη αιτία και δεν προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια και συμβάσεις μπορούν να ρυθμίζονται και σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις άνω των δώδεκα (12) και μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24). 

Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες

Υπαγόμενες οφειλές

Υπάγονται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της αίτησης οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών. 

Μη Υπαγόμενες οφειλές

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση 

1) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.2523/97 όπως ισχύει  ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2) Οι οφειλές από συμβάσεις. (άρθρο 170 παρ. 5 Ν.3463/2006)

3) Οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις των άρθρων 49 και του άρθρου 50 του Κώδικα ΦΠΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την κάθε μια ξεχωριστή υπόθεση  παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου  Τηλ 2284 360 124 και 2284 360 125.