Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 30/9/2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου, στην αίθουσα «Καλουδάς» την Παρασκευή 30/9/16 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του από 10/11/15 πρωτοκόλλου και του από 28/08/16 συμπληρωματικού πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ανακατασκευή υπαιθρίων γηπέδων μπάσκετ -βόλεϊ του δημοτικού σχολείου Αντιπάρου»

2. Έγκριση προθεσμίας περαίωσης του έργου «αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας δήμου Αντιπάρου»

3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΑ 2016

4. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα 

5. Αποδοχή κατανομής σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Αντιπάρου

6. Έγκριση αντικατάστασης μελών Α’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής δήμου Αντιπάρου

7. Λήψη απόφασης έγκρισης συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του δήμου Αντιπάρου σε εκθέσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου έτους 2016

8. Έγκριση αποδοχής παραίτησης μέλους Τουριστικής Επιτροπής δήμου Αντιπάρου και ορισμός αντικαταστάτη αυτού.

9. Έγκριση αιτήματος χρονικής παράτασης σύμβασης

10. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου 

11. Αιτήματα ύδρευσης