Πώς φτάσαμε στο master plan λιμένος Παροικιάς

Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, θα παρουσιαστεί και θα γίνει διαβούλευση για το: «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Πάρου: Αποτελέσματα Α’ Σταδίου-Στρατηγικό Σχέδιο Λιμένα-Διαμόρφωση Εναλλακτικών σχεδίων Ανάπτυξης Λιμένα».

Στη συνάντηση θα γίνει παρουσίαση του έργου από την ομάδα των μελετητών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

Σας παρουσιάζουμε το ιστορικό των αποφάσεων ώστε να παρουσιαστεί το master plan του λιμένα Παροικιάς.

- Με την υπ’ αρίθμ. 59/9-12-2014 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου εγκρίθηκε ο φάκελος με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συμβατικά τεύχη προκήρυξης διαγωνισμού προϋπολογισμού 197.981,85 € χωρίς Φ.Π.Α. για το έργο «Προγραμματικό σχέδιο Λιμένος Πάρου»

- Με την υπ’ αρίθμ. 24/27-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης κατόπιν ενημέρωσης από την Αποκεντρωμένη για τη διαδικασία.

- Η περίληψη της προκήρυξης έχει αρ. πρωτ. 421/27-4-2015

- Με την υπ’ αρίθμ. 42/29-5-2015 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου εγκρίθηκε η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού

- Με το από 11-11-2015 πρακτικό το οποίο διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ στις 20-11-2015

- Με την υπ’ αρίθμ. 100/27-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου εγκρίθηκε το πρακτικό και ανατέθηκε η μελέτη στο μελετητικό σχήμα CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΕ-ΤΕΚΕΜ ΑΕ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΥΤΑΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΓΚΟΝΗ ΚΛΕΑΝΘΗ-ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΑΛΙΚΗ αντί του ποσού των 63.195,00 € χωρίς ΦΠΑ με έκπτωση 68,36 %

- Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 8720/8-2-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

- Με το υπ’ αρίθμ. 144/17-2-2016 έγγραφο του Δ.Λ.Τ. κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά

- Με το υπ’ αρίθμ. 282/22-3-2016 έγγραφο του Δ.Λ.Τ. κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία να υπογράψει το έγγραφο συμφωνητικό προσκομίζοντας τις σχετικές εγγυήσεις και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα

- Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 5-4-2016

- Με το υπ’ αρίθμ. 4164/7-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ορίστηκε επιβλέπων ο Ιωάννης Ραγκούσης.

- Με το υπ’ αρίθμ. 11385/19-8-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στάλθηκε οι παρατηρήσεις επί των παραδοτέων της μελέτης προκειμένου ο ανάδοχος να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

ΠΗΓΗ: Ηλεκτρονική έκδοση: «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ».