Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 13/1/2017

Την Παρασκευή 13/1/2017, συνεδριάζει το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ στις μία το μεσημέρι, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Την Παρασκευή 13/1/2017, συνεδριάζει το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ στις μία το μεσημέρι, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 
Θέμα 1ο: Δέσμευση ποσών των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2017. 

Θέμα 2ο:  Ορισμός επιτροπής προσλήψεων – αξιολόγησης προσωπικού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
Θέμα 3ο: Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων – εργασιών – προμηθειών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
Θέμα 4ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  
Θέμα 5ο: Έγκριση για πραγματοποίηση σεμιναρίου στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου. 
Θέμα 6ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων.
Θέμα 7ο: Έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.
Θέμα 8ο: Πρόταση για ορισμό Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης οικονομικού έτους 2017 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π