Σύγκλιση συνεδρίασης Δ.Κ. Αγκαιριάς στις 17/10/2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς σε τακτική συνεδρίαση, στις 17.10.2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για τον αριθμό νέων αδειών και τον καθορισμό νέων θέσεων υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου.

Θέμα 2ο: Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων μπροστά από Ρήγα ξενοδοχείο.