Νέα ανακοίνωση δήμου Πάρου για τη συνεδρίαση την Κυριακή 5/3/2017

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αρίθμ. 2059/28-2-2017 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώνεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει αυτοδίκαια, λόγω αρνήσεως του πρώτου σε σταυρούς εκλεγέντος Δημοτικού Συμβούλου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 64, 74 του Ν. 3852/2010 & της εγκυκλίου 43/6-8-2014 (αρ. πρωτ. 30565) του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 5 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00΄, για την εκλογή του Προεδρείου του και των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.