Ανακοίνωση δήμου Πάρου για δράσεις κατά του παραεμπορίου

Ανακοίνωση για τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου

Ο Δήμος Πάρου παρά την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στην αρμόδια υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη στελέχωσή της με μόλις δύο (2) υπαλλήλους, κάνει προσπάθειες για τη πάταξη του παραεμπορίου και τη προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο νησί. 

Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι τήρησης των διατάξεων περί υπαίθριου εμπορίου με στοχευόμενες, αναλυτικότερα έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι:   

– Στις 18/07/2017 ημέρα Τρίτη ώρα 23:00,  Δ/Κ Νάουσας Πάρου κατάσχεση – καταστροφή προϊόντων παράνομης απομίμησης, αριθμός πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (3). Πρωτόκολλα κατάσχεσης καταστροφής Α/Α 1/2/3. Σύνολο κατασχεθέντων προϊόντων:186

– Στις 15/07/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 22:30 στην περιοχή Αλυκή Πάρου, πωλητής άνευ αδείας (1). Πρωτόκολλο κατάσχεσης-καταστροφής Α/Α 4. Σύνολο κατασχεθέντωνπροϊόντων:62.

– Στις 21/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00, στην περιοχή πλατεία Νάουσας Πάρου, αριθμός πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (2). Πρωτόκολλα Κ/Κ –Α/Α 5/6. Κατασχεθέντα προϊόντα:341.

– Στις 22/07/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 24:00, στην περιοχή παραλιακή   οδός Παροικίας αρ. πωλητή άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (1). Πρωτόκολλο Κ/Κ 7. Κατασχεθέντα προϊόντα: 68.

– Στις 10/08/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00, στην περιοχή πλατεία Νάουσας Πάρου αρ. πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (3). Πρωτόκολλα Κ/Κ Α/Α 8/9/10. Κατασχεθέντα προϊόντα: 509.

– Στις 22/08/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 00:30, στην περιοχή πλατεία Νάουσας Πάρου, αρ.πωλητών άνευ νόμιμης άδειας πώλησης (3). Πρωτόκολλα Κ/Κ Α/Α 11/12/13. Κατασχεθέντα προϊόντα: 1612.

Τα εμπορεύματα καταστράφηκαν με την ρίψη εντός απορριμματοφόρου όπως προβλέπεται παρουσία του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ  Μαλαματένιου, σύμφωνα με το αρ.39/Ν.4155/2013. Οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία θα συνεχιστούν και όλα τα κατασχεθέντα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά και τα οποία συνιστούν παράνομη απομίμηση είτε αυτός που τα διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια ή τα νόμιμα  παραστατικά θα κατάσχονται και θα καταστρέφονται άμεσα με πρόσφορο τρόπο από τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Ο Αντιδήμαρχος Πάρου
Εμμανουήλ Μαλαματένιος