Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 30/1/2018

Την Τρίτη 30/1/2018 και ώρα 11.30 συνεδριάζει στο δημοτικό κατάστημα η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018 .

Θέμα 2ο Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων  του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 3ο Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δήμου Πάρου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 1.000.000,00€
 
Θέμα 4ο Συγκρότηση για το έτος 2018 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 
Θέμα 5ο Έγκριση του από 26-01-2018 πρακτικού Νο Ι (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής /τεχνικής προσφοράς) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 51529) .

Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ή όχι ενδίκου μέσου κατά της υπ. αρ. 227/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.