Συνεδρίαση επιτροπής διαβούλευσης δήμου Πάρου στις 1/11/2018

Η επιτροπή διαβούλευσης δήμου Πάρου θα συνεδριάσει την Πέμπτη 1/11/2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στις 11 το πρωί με τα παρακάτω θέματα:

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την: «Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του αερολιμένα Πάρου». Για προβολή του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Link: goo.gl/F2uLjJ

2. Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018 του Δήμου Πάρου».

3. Σύνταξη προτάσεων προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2018 (άρθρο 76 παρ.3 Ν. 3852/2010).

* Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής (Σιφναίου Κ. 22843 60112).

* Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 02 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 πμ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για κατάθεση προτάσεων και εισηγήσεων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: p.sifneou@paros.gr