Συνεδρίαση ΔΕΥΑ Πάρου στις 29/10/2018

Συνεδριάζει η ΔΕΥΑΠ τη Δευτέρα 29/10/2018 στο γραφείο της (επ. δρόμος Παροικιάς-Καμαρών), στις 11 το πρωί, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού ερπυστιοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης για την «Ψηφιοποίηση-Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και των υδρομέτρων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για τη δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου G.I.S.».

Θέμα 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Διάνοιξη γεωτρήσεων Ν. Πάρου».

Θέμα 5ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίηση τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα6ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης γεωφυσικής έρευνας με τη μέθοδο των ηλεκτρικών τομογραφιών σε περιοχές νήσου Πάρου.

Θέμα 8ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Ρούσσου Πέτρου και Ρούσσου Παναγιώτη.

Θέμα 9ο: Ορισμός (εκ νέου) Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 61217/12-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης δεξαμενής στην περιοχή του Δηλίου.

Θέμα 11ο: Εξέταση περιπτώσεων παράνομων συνδέσεων καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 12ο: Ανάθεση υποθέσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε νομικό σύμβουλο.