Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου, στις 14/11/2018

Την Τετάρτη 14/11/2018 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, στις 12 το μεσημέρι, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου για τη μη επάρκεια προσωπικού του Δήμου για την ανάληψη της υποχρέωσης της τήρησης του Διπλογραφικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης» του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου».

Θέμα 4ο Έγκριση του από 06-11-2018 πρακτικού Νο ΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων Πάρου»

Θέμα 5ο Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου»

Θέμα 6ο Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές –συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2018»

Θέμα 7ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Οκτωβρίου 2018 στον «Τσούπρο Δαϋίδ-Χαρίλαο του Νικολάου» για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».