Συνεδρίαση λιμενικού ταμείου Πάρου Αντιπάρου, στις 6/2/2018

Το λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου συνεδριάζει την Τρίτη 6/2/2018 και ώρα 11:00 στο γραφείο του (πλ. Εκατονταπυλιανής) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
             
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του υπουργείο Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών που αφορούν ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ. Αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ. Αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών πάγιου και σταθερού χαρακτήρα των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 όπως αυτές ισχύουν, του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 και της υπ΄ αριθμόν πρωτ. 2/86708/0026 – 28/11/2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΘΞΚΗ-ΛΝ9).                                                                          

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έργου μέχρι 1.000.000,00€.

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών έργων του Δ Λ Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου μέχρι του ανώτατου ορίου Β τάξης Μ.Ε.Ε.Π σύμφωνα με το όρθρο του ν 4024/2011

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπών για έργα –προμήθειες– παροχής υπηρεσιών και δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων σύμφωνα με το αρ. 26 του ν. 4024/2011 και την υπ. Αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21208/4-11-2011 Υ.Α

ΘΕΜΑ 8ο: Προγραμματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητος, ευπρεπισμός και μικροσυντηρηση ηλεκτροφωτισμού λιμανιών Πάρου για το 2018

ΘΕΜΑ 9ο: Προγραμματική σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητος, ευπρεπισμός και μικροσυντήρηση ηλεκτροφωτισμού λιμανιών Αντιπάρου για το έτος 2018

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & ΤΕΛΙΚΟΣ εργασιών έργου: «Συντήρηση Ανεμόμυλου στη χερσαία ζώνη λιμένος Παροικίας».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση χερσαίου χώρου Αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά Ν. Πάρου & Ενίσχυση του Λιμενοβραχίονα με Φυσικούς Ογκόλιθους». 

ΘΕΜΑ 12ο: Ολοκλήρωση διαδικασίας κλεισίματος του λογαριασμού 2341/250002 Διαθεσίμων Κεφαλαίων του καταργηθέντος Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 13ο: Μεταφορά υπολοίπου λογαριασμού ΛΤΚ στους τραπεζικούς λογαριασμούς Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Ν. Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση πληρωμής φωτοσημαντήρα Παροικίας.  

ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου – αντιπροέδρου οικονομικού 2018.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξόδων μετακίνησης προέδρου για προώθηση θεμάτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων Λιμενικής Ζώνης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου για το έτος 2018 που παραχωρούνται για χρήση, καθώς και των ανάλογων τελών χρήσης.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση για επιστροφή Αχρεοστήτως καταβληθέντων κατόπιν αιτήματος Τουριστικού Πρακτορείου.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση για θέσεις ελλιμενισμού κατόπιν αίτησης της Athenian Yachts 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση για θέση ελλιμενισμού κατόπιν αίτησης του κ. Μαργέλη Γεωργίου