Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 14/2/2018

Την Τετάρτη 14/2/2018 στις 10 το πρωί, συνεδριάζει η ΔΕΥΑΠ στην αίθουσα συνεδριάσεών της για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

Θέμα 2ο: Αναπροσαρμογή τέλους απόρριψης βοθρολυμάτων στο ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς.

Θέμα 3ο: Αναπροσαρμογή τιμής χρέωσης κ.μ. νερού σε περιπτώσεις μειώσεων εξαιτίας αφανών διαρροών.

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών επιτροπών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μελετών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, έτους 2018.

Θέμα 5ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α, του ν. 4412/2016).

Θέμα 6ο: Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία.

Θέμα 7ο:Έγκριση μελετών για την εκτέλεση έργων του τεχνικού προγράμματος με αυτεπιστασία μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ν. Κυκλάδων.

Θέμα 8ο: Ενημέρωση σχετικά με τη διακοπή μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας του κ. Σαρρή Ιωάννη.

Θέμα 9ο: Παραγραφή οφειλής στη Δ.Ε.Υ.Α.Π. λόγω θανάτου του οφειλέτη.

Θέμα 10ο: Εξέταση απολογίας καταναλωτή της Δ.Ε.Υ.Α.Π. μετά τον εντοπισμό παράνομης σύνδεσης.

Θέμα 11ο: Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α.Π.