Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Πάρου, στις 17/4/2018

Την Τρίτη 17/4/2018 συνεδριάζει στο δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή δήμου Πάρου, στις 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Έγκριση αποδέσμευσης ποσού προϋπολογισμού 2018.
 
Θέμα 2ο Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018 βάσει της υπ.αρ.15057/12-03-2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν .Αιγαίου
 
Θέμα 3ο Έγκριση τροποποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 4ο Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 5ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2017» του Δήμου Πάρου

Θέμα 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  από 05-02-2018 ένστασης από την «Κ. Αδαμίδης-Βρ. Στέφας ΟΕ» με διακριτικό τίτλο ΑΔΑΜΟΝ ΟΕ κατά της 236/2017(ΑΔΑ:ΩΜΛΗΩΞΓ-ΝΨ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστου- Παροικίας του Δήμου Πάρου»

Θέμα 7ο Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «SMK GROUP», κατά της υπ’ αριθμ. 32/20-03-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΟΒΤΩΞΓ-Υ79) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε το από 20-02-2018 Πρακτικό Νο Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια α) λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, β) ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαρτίου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο «AL ME DA XYL-Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».