Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου στις 27/4/2018

Το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου θα συνεδριάσει την Παρασκευή 27/4/2018 στις 19.30 στο κτίριο του ΚΕΠ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κτιρίου στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

2. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9/27-2-2018 απόφασης ΔΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού»

3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10/27-2-2018 απόφασης ΔΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 23/29-3-2018 απόφασης ΔΣ περί έγκρισης επιχορήγησης και διάθεσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοση βιβλίου σχετικά με το Δεσποτικό

6. Λήψη απόφασης για εφαρμογή μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης στο λιμάνι Αντιπάρου

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδιοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με το σύλλογο “ΤΡΙΚΚΗ - Κέντρο Χορού Τρικάλων”

8. Αιτήματα ύδρευσης

9. Αιτήματα πολιτών.