Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 18/5/2018

Την Παρασκευή 18/5/2018 συνεδριάζει στο γραφείο της η ΔΕΥΑΠ στις 11 το πρωί για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για τον «Καθαρισμό δικτύου αποχέτευσης και λοιπές εργασίες αποχετευτικού δικτύου Ν. Πάρου».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης αποχέτευσης».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχέτευσης».

Θέμα 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τη διασύνδεση των Α/Σ λυμάτων Νάουσας στο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου».

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίηση τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την απόσυρση παλαιού υπηρεσιακού οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση παλαιών ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επιχείρησης μετά την αντικατάστασή τους.

Θέμα 8ο: Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 9ο: Αίτηση κ. Κεφάλα Νικολάου για αγορά πόσιμου νερού από το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για πώληση.