Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 21/5/2018

Τη Δευτέρα 21/5/18 συνεδριάζει στις 12.30 το μεσημέρι η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου στο δημοτικό κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 2ο΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 3ο Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων  σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018.
 
Θέμα 4ο Έγκριση τροποποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος  του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018
 
Θέμα 5ο Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021 του Δήμου Πάρου
 
Θέμα 6ο Αποδοχή δωρεάς του Φραντζεσκάκη Νικολάου προς το Δήμο Πάρου
 
Θέμα 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων μέσων για την είσπραξη οφειλών υπέρ του Δήμου Πάρου
 
Θέμα 8ο Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου  ως χώρου  στάθμευσης ,στη θέση «Περιφερειακός Παροικίας», στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 9ο  Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης ,πλησίον της παραλίας «Χρυσή Ακτή», στη Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 10ο Καθορισμός όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου, προκειμένου να καλυφθούν οι  ανάγκες του Δήμου Πάρου.

Θέμα 11ο Έγκριση πρακτικών της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη θέση « Κακάπετρα- Αμμουδάρες» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.
 
Θέμα 12ο Έγκριση του από 16-05-2018 πρακτικού Νο 2 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων) συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» του Δήμου Πάρου.