Γνωμοδοτήσεις για θέματα περιβάλλοντος στην Πάρο

Από το επαρχείο Πάρου δημοσιοποιήθηκαν τρεις ανακοινώσεις που αφορούν περιβαλλοντικούς όρους στο νησί μας. Οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής:

«Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου εστάλη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27731/11-5-2018 (ΑΔΑ: Ω772ΟΡ1Ι-0ΒΡ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Μη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για κατασκευή και λειτουργία σταθμού βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 KW με καύση βιορευστών (μη βρώσιμα φυτικά έλαια) από την εταιρεία «RENECO Ο.Ε.» σε γήπεδο εμβαδού 66.362τμ στη θέση «Ράχες» Δήμου Πάρου νήσου Πάρου νομού Κυκλάδων ».

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία σταθμού βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500 KW με καύση βιορευστών (μη βρώσιμα φυτικά έλαια υποβαθμισμένης ποιότητας) από την εταιρεία «RENECO Ο.Ε.»

Ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας – Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας,  α/α 7 «Ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς καύσεις βιομάζας», σύμφωνα με την υα 1958/2012, όπως ισχύει.

Φορέας του έργου είναι η RENECO ΟΕ και περιβαλλοντικός μελετητής ο κ. Σταύρος Ιατρού.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση της ανωτέρω απόφασης να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου».

------------------------------------------------------------------------

«Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου εστάλη η  υπ’ αριθμ. πρωτ. 28325/15-05-2018 (ΑΔΑ: Ω3ΣΙΟΡ1Ι-Ρ35) Γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του έργου «Προγραμματικό Σχέδιο Νέου Εμπορικού Λιμένα στη θέση Καμινάκι Δήμου Πάρου ν. Πάρου Ν. Κυκλάδων».

Το έργο αφορά σε νέο εμπορικό λιμένα, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στην υπ’ αρ. 8315.2/02/07, ΦΕΚ Β 202/16-2-2007 ΚΥΑ κατάταξης των λιμένων της χώρας, με μήκος πλοίων σχεδιασμού 95m»
 
Ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας – Λιμενικά έργα  α/α 1, «Εμπορικοί και Επιβατικοί Λιμένες», σύμφωνα με την υα 1958/2012, όπως ισχύει.

Φορέας του έργου είναι  η Διεύθυνση Λιμενικών έργων και έργων Αεροδρομίων της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και περιβαλλοντικός μελετητής η εταιρεία Γεωσύμβουλοι Ε.Π.Ε.
 
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση της ανωτέρω Γνωμοδότησης να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου».

--------------------------------------------------------------

«Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου εστάλη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27140/09-05-2018 (ΑΔΑ: Ω70ΦΟΡ1Ι-2ΤΣ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου – Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Λειτουργία Υφιστάμενου Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων και Κατασκευή-Λειτουργία Συμπληρωματικών λιμενικών έργων Επέκτασης του προσήνεμου βόρειου μώλου, προκειμένου για τη βελτίωση συνθηκών ελλιμενισμού» με φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου- Αντιπάρου».

Το έργο αφορά α) τη λειτουργία υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στη βόρεια πλευρά της νήσου Πάρου, εγκατεστημένο στην ΝΑ πλευρά του όρμου της Νάουσα και β) επέκταση του προσήνεμου βόρειου μώλου και λειτουργία του προτεινόμενου έργου στην έκταση που αυτό εντάσσεται και επηρεάζει.

Ανήκει στην υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας – «Λιμενικά Έργα», α/α 4 «Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με άλλα σκάφη», σύμφωνα με την υα 1958/2012, όπως ισχύει.

Φορέας του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου και περιβαλλοντικός μελετητής ο πολιτικός μηχανικός κ. Ρουχώτας Ελευθέριος.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει γνώση της ανωτέρω απόφασης να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου».