Προσλήψεις στην ΚΔΕΠΑ Πάρου

Στην έγκριση σύναψης διακοσίων δεκαεννέα συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές και δέκα συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, σε ΝΠΙΔ ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, προχώρησε με την υπογραφή της σχετικής απόφασης ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (206/Α) όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.