Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ στις 12/6/2018

Η ΚΔΕΠΑΠ συνεδριάζει την Τρίτη 12/6/2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις μία το μεσημέρι. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Βρεφών και Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

Θέμα 2ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεσης Πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. χρήσης έτους 2017.

Θέμα 3ο: Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018.

Θέμα 4ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Θέμα 5ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων

Θέμα 6ο: Αίτημα προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 7ο: Έγκριση εναρμόνισης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR – Κανονισμός Ε.Ε. 679/2016).