Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Αντιπάρου στις 16/7/2018

Η οικονομική επιτροπή δήμου Αντιπάρου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 16/7/2018 στο δημοτικό κατάστημα στις 2 το μεσημέρι, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης μητροπολιτικού ασύρματου δικτύου Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την αναβάθμιση και επέκταση του μητροπολιτικού ασύρματου δικτύου του Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 3ο: « Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση μηχανημάτων που εξυπηρετούν ανάγκες πυροπροστασίας στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας από το Δήμο Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χημικών για το βιολογικό καθαρισμό»

ΘΕΜΑ 5ο: « Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής Δημοτικού κτιρίου»

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια Πληροφοριακής Πινακίδας»

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ηλεκτροφωτισμου»

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για τη μονάδα αφαλάτωσης»

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήση 2015 και την παρακολούθηση εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής για το έτος 2018 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών φορολογικής υποστήριξης του Δήμου»

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την παρακολούθηση σεμιναρίου μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης με τίτλο ««Δημόσιο Λογιστικό και Οικονομικές Υπηρεσίες. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις Οικονομικής Υπηρεσίας».