Εορτασμός αναμνήσεως θαύματος στη Λογγοβάρδα

23 Ἰουλίου 2018 στὴν Λογγοβάρδα
«Καὶ ἐκ τῆς μελλούσης ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπειλῆς»

Τελέσθηκε κ᾽ ἐφέτος στὴν Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου στὶς 23 Ἰουλίου ἡ πανήγυρις τῆς ἀναμνήσεως τοῦ θαύματος τῆς διασώσεως τῶν 125 νέων ἀπὸ τὸ ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς.

Ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος, σὰν λαὸς τείνουμε πρὸς τὴν λησμονιὰ τῆς ἱστορίας μας. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀντιταχθοῦμε σ᾽ αὐτὴ τὴν λησμονιά, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ βαδίσουμε σωστὰ πρὸς τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους μας.
Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἡ Ἱ. Μονὴ Λογγοβάρδας κάθε χρόνο ἐπιτελεῖ τὴν ἀνάμνησι τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος τῆς μεταστροφῆς τοῦ Γερμανοῦ διοικητοῦ τῆς Πάρου, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀποφασισμένος νὰ προβῇ στὴν ἐκτέλεσι 125 νέων Παριανῶν. Οἱ κατάλογοι ἀπαρτίζονταν, οἱ μεσολαβητὲς γιὰ τὴν ματαίωσι τοῦ φονικοῦ αὐτοῦ δὲν μποροῦσαν κἂν νὰ πλησιάσουν τὸν διοικητή.

 Ἡ Παναγία μας ὅμως μὲ τὴν μεσολάβησι τῶν προσευχῶν τοῦ ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, τῶν πατέρων τῆς Μονῆς κι ὅλων τῶν κατοίκων τῆς νήσου, ποὺ εἶχαν προσφύγει σ᾽ αὐτήν, ἀνέτρεψε τὴν ἐξέλιξι τῶν γεγονότων.

Γι᾽ αὐτὸ ξανὰ σ᾽ αὐτὲς τὶς δύσκολες περιστάσεις καταφεύγουμε σ᾽ Αὐτήν, ὥστε μὲ τὴν μεσολάβησί της στὸν Υἱὸ της καὶ Θεὸ ἀληθινό, νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ τὴν μέλλουσα ἀπειλὴ καὶ τὴν αἰωνία καταδίκη.

Ἐφέτος ὡς εὐλογία δόθηκε στοὺς πανηγυριστὰς καὶ ἕνας νέος διπλὸς δίσκος ποὺ περιλαμβάνει dvd ποὺ κυκλοφόρησε ἡ Μονὴ σὲ σκηνοθεσία Λεωνίδα Δρογγάρη μὲ τὸ ἱστορικὸ τῶν γεγονότων πρὶν καὶ μετὰ τὴν θαυμαστὴ διάσωσι τῶν 125 νέων τῆς Πάρου, ποὺ ἔχει τὸν τίτλο «Θυσία ἄχρι θανάτου». Μαζὶ περιλαμβάνεται καὶ ἕνα cd μὲ ὕμνους ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῆς ἑορτῆς ποὺ ἀποδίδει ἡ χορωδία «Ἅγ. Τρύφων» τοῦ Παριανοῦ πρωτοψάλτου καὶ μουσικοδιδασκάλου Ἐμμ. Ἀντ. Χανιώτη, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν λαμπαδάριο Χαρίτωνα Γραικό, λάμπρυναν κ᾽ ἐφέτος τὰ ἀναλόγια τῆς Μονῆς στὴν πανήγυρι. Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν διπλὸ αὐτὸ δίσκο μποροῦν νὰ ἀπευθύνωνται στὴν Ἱ. Μονή.

Ἡ Ἱ. Μονὴ εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσους συνέβαλαν μὲ κάθε τρόπο στὴν διοργάνωσι τῆς πανηγύρεως καθὼς καὶ ὅσους συνεόρτασαν τὴν ἁγία αὐτὴ ἑορτή, καὶ εὔχεται νὰ ἔχουν ὅλοι τους τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας μας καὶ τοῦ ὁσίου Φιλοθέου.

Ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου