Παριανές Μνήμες: 3 Σεπτεμβρίου 1832

Ο Μιχαήλ Ι. Κρίσπης δολοφονείται από τους πολιτικούς του αντιπάλους  μέσα στο ναό της Καταπολιανής ή κατά ζώσα παράδοση, μπροστά στο ναό των Τριών Ιεραρχών της Παροικιάς και κοντά στο πατρικό του σπίτι.

Με αρχηγό τον Ανδρέα Χαλκιά, ένοπλοι Κεφαλλονίτες αναχώρησαν από το Ναύπλιο με πρώτο σταθμό την Τήνο. Ακολούθως κατευθύνθηκαν στην Πάρο, στις 3 Σεπτεμβρίου και πριν προφθάσει ο ναύαρχος Κριεζής να στείλει τέσσερα πολεμικά πλοία εναντίον των ληστών, αυτοί «εκυρίευσαν την πόλιν, εφόνευσαν τον Μιχαήλον Κρίσπην ένα των προκρίτων, επολιόρκησαν τον Διοικητικόν Τοποτηρητήν εντός της οικίας του και μόλις ενώ ετοίμαζον ξύλα δια να τον κατακαύσωσι μετά των μετ’ αυτού στρατιωτών, έφθασαν τα πλοία και τον ελύτρωσαν» αναφέρει το γράμμα του προς την επί των Ναυτικών Γραμματείαν (Σύρα, 9 Σεπτ. 1832, ο ναύαρχος Α.Γ. Κριεζής). Και συνεχίζει: «Ταυτοχρόνως έφθασαν εκεί και οι στρατιώται της πολιτοφυλακής της Νάξου μετά του διοικητού κ. Κλεομένους και όντες οι λησταί πεντήκοντα περίπου τον αριθμόν αποσυρθέντες από την πόλιν κατέλαβον την Μονήν της Εκατονταπυλιανής όπου ήδη ευρίσκονται στενώς αποκλεισμένοι και οι οποίοι, άμα συλληφθώσι, θέλουσι πεμφθή προς την Κυβέρνησιν δια να κριθώσι παρά του αρμοδίου δικαστηρίου και να δώσωσι δίκην δι’ όσα ληστρικώς έπραξαν.

Υ.Γ. Ταύτην την στιγμήν επιστρέψασα η βελλού «Τερψιχόρη» εκ Πάρου έφερε την είδησιν ότι η υπόθεσις των ανωτέρω ληστών ετελείωσε. Κατά την αναφοράν του πλοιάρχου κ. Μιαούλη προς με, τέσσερες Κεφαλλήνες εφονεύθησαν μόνον παρά των Κρητών δια πάθος παλαιόν εν οίς και ο αρχηγός των ληστών τούτων Ανδρέας Χαλκιάς, οι δε άλλοι μένουσιν επί του βρικίου «Ο Άρης» δια να μετακομισθώσιν ενταύθα όπου θέλουσι διευθυνθή προς την Γραμματείαν κατά τα ανωτέρω, ομού με την περί αυτών λεπτομερή έκθεσιν μου».

(«Εθνική Εφημερίς» Α΄43, 17 Σεπτ. 1832, σελ. 3).

Πηγές: «Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου» του Νίκου Χρ. Αλιπράντη.

Χριστόδουλος  Α.  Μαούνης