Επείγουσα συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου, σήμερα, Πέμπτη, 14/2/19

Η οικονομική επιτροπή δήμου Πάρου θα συνεδριάσει εκτάκτως την Πέμπτη 14/2 στις μία το μεσημέρι στο δημοτικό κατάστημα Παροικιάς, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Μετάθεση διαδικασιών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου» ,που καθορίστηκαν με την με αρ. 213/2018(ΑΔΑ:ΨΑΛΨΩΞΓ-90Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι:

To EΣΗΔΗΣ με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ενημερώνει τους φορείς, ότι την Παρασκευή 15/02/2019 από ώρα 09:00 έως 18:00, θα τεθούν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Δημόσια Έργα, Αγαθά-Υπηρεσίες) και ΚΗΜΔΗΣ για λόγους αναβάθμισης και συντήρησης.

Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 15/02/2019 έως και την Δευτέρα 18/02/2019, διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολή διευκρινίσεων κλπ.

Εφόσον έχουν ήδη καθοριστεί διαδικασίες διαγωνισμών για το ανωτέρω διάστημα, πράγμα το οποίο ισχύει για το συγκεκριμένο διαγωνισμό που καθορίστηκε με την με αρ.213/2018(ΑΔΑ:ΨΑΛΨΩΞΓ-90Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών.