Συνεδρίαση ΔΕΥΑΠ στις 29/3/2019

Την Παρασκευή 29/3/2019 στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η ΔΕΥΑΠ στο γραφείο της (επ. δρόμος Παροικιάς-Καματών), για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και συνοδών μελετών για την αδειοδότηση του έργου «Επέκταση δυναμικότητας ΕΕΛ Νάουσας».

Θέμα 2ο: Ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος με ασφαλτόμειγμα.

Θέμα 3ο: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με Ιατρό Εργασίας.

Θέμα 4ο:Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και απολογισμός τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Θέμα 5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Θέμα 6ο: Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σωλήνων Ύδρευσης – Αποχέτευσης»

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Συλλογή και μεταφορά λυματολάσπης από ΒΙΟ.ΚΑ. Πάρου».

Θέμα 8ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης»

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμηθεια εξοπλισμού αυτοματισμού και τηλεμετρίας για την διασύνδεση τεσσάρων αντλιοστασίων λυμάτων στο σύστημα Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου»

Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύου Ύδρευσης».

Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. έτους 2019».

Θέμα 12ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακύρηξης για την «Προμήθεια μεμβρανών αφαλάτωσης»

Θέμα 13ο: Εξουσιοδότηση κ. Προέδρου για την εκτέλεση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Θέμα 14ο: Εξέταση αίτησης κ. Τσιγώνια Αντωνίας.