Πρόσληψη εποχικού προσωπικού από την ΚΔΕΠΑΠ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), δυνάμει της υπ' αριθ. 64/2018 (ΑΔΑ ΩΡ67ΟΡΔΩ -ΗΚΑ) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (01) ατόμου για την κάλυψη εκτάκτων και πρόσκαιρων αναγκών.

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΕ Υπεύθυνος Μουσείου γλυπτικής «Νικόλαος Περαντινός» ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: 1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Α) Πτυχίο ΠΕ Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Β) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
Γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Δ) Μεταπτυχιακό σχετικά με την σύγχρονη Ελληνική ιστορία
- Ελλείψει ΠΕ θα προχωρήσουμε σε ΤΕ με συναφές αντικείμενο ή σε ΔΕ με εμπειρία στο αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση τους, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. Καθώς και:
1. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (Προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου)
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως τις 27/7/2018.