Χρήματα στους δήμους Πάρου και Αντιπάρου από το υπουργείο Εσωτερικών

Το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους δήμους της χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας: «έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανομή του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018.

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον δήμο Αντιπάρου αντιστοιχούν 3.310 ευρώ και στον δήμο Πάρου, 28.610 ευρώ.

Ακολούθως, κατανέμεται το ποσό των 26.000.000 ευρώ στους δήμους, από έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον δήμο Αντιπάρου αντιστοιχούν 2.840 ευρώ και στον δήμο Πάρου 32.550 ευρώ.