Η απάντηση του υπ. Παιδείας στο επαρχείο Πάρου, για το ΕΠΑΛ

Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς στις 24/10/2016 είχε στείλει επιστολή στο υπ. Παιδείας, σχετικά με τη μη έγκριση ολιγομελών τομέων στο ΕΠΑΛ Πάρου.

Στην επιστολή του ο κ. Μπιζάς έγραφε:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Με μεγάλη μου λύπη παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα την άδικη και άνιση μεταχείριση που υποβάλλονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ Πάρου που είχαν επιλέξει τους τομείς ΔΟΜΙΚΩΝ και ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.

Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εγκρίνει για την φετινή σχολική περίοδο την λειτουργία των παραπάνω ολιγομελών τομέων στο νησί της Πάρου.

Το ΕΠΑΛ Πάρου είναι το μοναδικό σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης για τα παιδιά της Πάρου & της Αντιπάρου. Είναι προφανές ότι η κατάργηση των παραπάνω τομέων καταστρατηγεί την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών της πατρίδας μας στην δημόσια παιδεία.

Στις 21 Οκτωβρίου μου κοινοποιήθηκε e-mail τ’ οποίο εστάλη στους Βουλευτές του Νομού Κυκλάδων και ενημερώθηκα ότι ήδη δύο μαθήτριες που είχαν επιλέξει τομείς που τελικά δεν εγκρίθηκαν, αναγκάστηκαν να φύγουν από την Πάρο προκειμένου να παρακολουθήσουν τους τομείς της αρχικής τους επιλογής ενώ δύο ακόμη μαθητές έχουν δηλώσει ότι είναι πιθανό να διακόψουν την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Αν το Υπουργείο έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει την τεχνική εκπαίδευση και να σταματήσει την συρρίκνωση των ΕΠΑΛ έχει υποχρέωση να τ’ αναβαθμίσει και να τ’ αποκαταστήσει στην κοινωνία από την αίσθηση ότι είναι σχολεία δεύτερης κατηγορίας. 
Η ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ με το αρ. πρωτ. 26/12-10-2016 έγγραφο προς τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου κατέθεσε την παρακάτω πρόταση αλλαγής του νομικού πλαισίου έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τομέων στα ΕΠΑΛ :

«Στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2434, τεύχος δεύτερο, 5 Αυγούστου 2016, στο άρθρο 1, στην παράγραφο Δ ορίζεται ότι: « Σε απομονωμένα Επαγγελματικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας  όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη , μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Γενικής Παιδείας, Τομέα ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση και απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση» Ωστόσο, υπάρχουν σχολικές μονάδες που αν και δεν ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις έγκρισης που θέτει ο νόμος.  Εντούτοις δεν υπάρχει γι αυτές τις σχολικές μονάδες η ίδια πρόβλεψη. Εννοείται ότι δεν ζητάμε την ένταξή τους στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ αλλά ζητάμε να ισχύει η ίδια πρόβλεψη για την έγκριση λειτουργίας τομέων ή ειδικότητας ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών. Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν σε νησιά που έχουν ένα μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο και είναι αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών σε άλλο νησί.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή αντιλαμβάνεστε την άνιση και άδικη μεταχείριση που αντιμετωπίζονται οι μαθητές του ΕΠΑΛ Πάρου αλλά και άλλων νησιωτικών περιοχών έχετε συνταγματική υποχρέωση στα πλαίσια της νησιωτικότητας να επιλύσετε άμεσα το παραπάνω θέμα υιοθετώντας την παραπάνω πρόταση ή με όποιον άλλον τρόπο κρίνετε κατάλληλο και νόμιμο.

Η απάντηση

Στις 16/11/2016, το υπ. Παιδείας, διά του προϊσταμένου της διεύθυνσης επαγγελματικής εκπαίδευσης, κ. Γεωργίου Μουστάκα, απάντησε με την παρακάτω επιστολή στον έπαρχο, Κ. Μπιζά, ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Επιστολή Επάρχου Πάρου-Αντιπάρου περί μη-έγκρισης ολιγομελών τομέων

Σε απάντηση της επιστολής σας (αρ. πρωτ. 178919/24-10-2016 εισερχόμενου εγγράφου σε ΥΠ.Π.Ε.Θ.), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 66 (παρ. 3, 4 και 5) του Ν.4386/2016 (Α’ 83) διαμορφώθηκε η νέα δομή των ΕΠΑ.Λ., η οποία θα έχει ενιαίο πρόγραμμα στην Α’ τάξη, διαχωρισμό σε Τομείς στη Β΄ τάξη και διαχωρισμό σε ειδικότητες στη Γ’ τάξη. Με το ίδιο άρθρο παρέχονται εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να καθοριστούν οι τομείς και οι ειδικότητες. Δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (ΦΕΚ 2079/τ.Β’/ 06.07.2016) Υπουργική Απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ20/120403/Δ4/21.07.2016 (ΦΕΚ 2423/τ.Β΄/05.08.2016) όμοιά της, με τις οποίες αποφάσεις καθορίστηκαν οι Τομείς που θα λειτουργήσουν σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83). 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες Υπουργικές Αποφάσεις, οι Τομείς που θα λειτουργούσαν στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου ήταν οι ακόλουθοι:
1. Διοίκησης και Οικονομίας
2. Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
3.  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
4. Μηχανολογίας
5. Πληροφορικής
6. Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία Τμημάτων Τομέων Β΄ τάξης καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (ΦΕΚ 2434/τ.Β΄/05.08.2016) Υπουργική Απόφαση. Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν, επίσης, τα κατώτερα όρια για τη λειτουργία των τμημάτων σε κάθε τάξη των ΕΠΑ.Λ., όπως γίνεται για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τύπους σχολείου. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ο κατώτερος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ. δεν άλλαξε σε σχέση με τις ρυθμίσεις προηγούμενων ετών. Στην Α΄ τάξη παρέμεινε 15, στη Β΄ τάξη για τη δημιουργία τμήματος Τομέα Σπουδών 13 και στη Γ’ τάξη για τη δημιουργία Τμήματος Ειδικότητας 10. Η μοναδική αλλαγή είναι στη Β΄ τάξη και είναι συνέπεια της αλλαγής της δομής του ΕΠΑ.Λ. Σημειώνεται, εν τούτοις, ότι ο Τομέας είναι ενδιάμεσο εκπαιδευτικό «μέγεθος» μεταξύ της Ομάδας Προσανατολισμού που υπήρχε στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 όπου ο κατώτατος αριθμός μαθητών ήταν 15 και της 
Ειδικότητας, όπου ο κατώτατος αριθμός μαθητών των τμημάτων ειδικότητας ήταν 12 για τη Β΄ τάξη. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι σχολικές μονάδες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης χωρίζονται για πρώτη φορά σε τρεις κατηγορίες (σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα μορίων τους) και θεσπίζονται κατώτερα όρια ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής και τη δυσκολία προσβασιμότητας των σχολείων. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσουν Τομείς και Ειδικότητες με 8 ή και με 6 μαθητές σε σχολεία της περιφέρειας. 

Καθιερώνεται, μάλιστα, και η δυνατότητα, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να λειτουργήσουν σε απομακρυσμένες περιοχές και τμήματα με λιγότερους μαθητές και από τα κατώτερα αυτά όρια. Ειδικά, δε, για την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018, στη Γ’ τάξη τα τμήματα θα λειτουργήσουν κατά βάση με οδηγό την περσινή τους κατανομή.

Με βάση την προαναφερθείσα ΥΑ εγκρίθηκε ήδη για τη σχολική χρονιά 2016-17 από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης η λειτουργία πάνω από 1550 ολιγομελών τμημάτων σε όλη τη χώρα. Συμπληρωματικά δε, με τις υπ’ αριθμ. Φ12/159571/Δ4/28-09-2016 (ΑΔΑ: 7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) και Φ12/172443/Δ4/17-10-2016 (ΑΔΑ:ΩΓΖΘ4653ΠΣ-ΗΓΡ) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εγκρίθηκαν κατ’ εξαίρεση, επιπλέον 160 ολιγομελή τμήματα πέραν αυτών που προβλέπονταν από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια εξορθολογισμού της διαχείρισης ανθρώπινων και υλικών πόρων, ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 2000 ολιγομελή τμήματα, σε σύνολο περίπου 6200 τμημάτων, δηλ. ένα ποσοστό στα περσινά επίπεδα  των ολιγομελών τμημάτων 

Ειδικότερα, για το ΕΠΑ.Λ. Πάρου με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η λειτουργία δεκατεσσάρων (14) ολιγομελών τμημάτων Β΄ και Γ΄ τάξης. 

Επιπροσθέτως αυτών, εγκρίθηκε η, κατ΄ εξαίρεση, λειτουργία στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου για το σχ. έτος 2016-2017 και άλλων δύο (2) ολιγομελών τμημάτων στους Τομείς Διοίκησης και Οικονομίας και Πληροφορικής με τις υπ’ αριθμ. Φ12/159571/Δ4/28-09-2016 (ΑΔΑ: 7Α1Κ4653ΠΣ-4ΘΞ) και Φ12/172443/Δ4/17-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΖΘ4653ΠΣ-ΗΓΡ) Υπουργικές Αποφάσεις, αντίστοιχα».