Ευχαριστίες εργαζομένων στους ΟΤΑ για τον αντιδήμαρχο Πάρου, κ. Εμ. Μαλαματένιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Ο.Τ.Α.
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου Αντιπάρου, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Δήμαρχο Πάρου κ. Μάρκο Ι. Κωβαίο και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Προσωπικού κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιο για την επιτυχημένη διενέργεια της επιμορφωτικής διημερίδας στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Πάρου, με θέμα «Νέο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν. 4412/2016», στο οποίο συμμετείχαν εργαζόμενοι του Δήμου Πάρου και όλων των Νομικών του Προσώπων, του Δήμου Αντιπάρου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η ανταπόκριση της Δημοτικής Αρχής και ειδικότερα του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου ήταν άμεση στο αίτημα των εργαζομένων με αντικείμενο εργασίας τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την διεξαγωγή του ανωτέρω ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος κατάρτισης, λόγω του νέου θεσμικού πλαισίου που ισχύει από 08-08-2016.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση των εργαζομένων. Η διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη της υπηρεσιακής κατάρτισης και εμπειρίας, η έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή των γνώσεων στα νέα δεδομένα βελτιώνουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς του πολίτες.

Από το ΔΣ του Σ.Ε.ΟΤΑ.Π.Α.