Νέα δεδομένα στα σκάφη αναψυχής

Στις 26/9/2016 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Κοινή Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσης του». 

Με το νέο έντυπο ΔΕ.Κ.Π.Α. επιχειρείται να αναβαθμιστεί ποιοτικά και λειτουργικά το «Έντυπο – ταυτότητα» για τα κοινοτικά και ελληνικά ιδιωτικά πλοία αναψυχής, βελτιώνοντας και επικαιροποιώντας το παλαιό έντυπο που ίσχυε από το έτος 2000. 

Έτσι, στο νέο έντυπο υπάρχουν περισσότερες θυρίδες καταχώρισης δεδομένων για πλοιοκτήτη, εκπρόσωπο πλοιοκτήτη, πλοίαρχο / κυβερνήτη, χρήστη καθώς και για θεωρήσεις λιμενικών αρχών σε απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, με σκοπό να αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε αυτό σε ενιαία μορφή και οι μεταβολές τους / τροποποιήσεις τους καθώς και όλοι οι υπεύθυνοι και υπόλογοι του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής χωρίς να χρειάζεται η χρήση δεύτερου ή περισσοτέρων εντύπων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως συνέπεια λιγότερο κόστος και γραφειοκρατία για το διοικούμενο.

Επιπροσθέτως, στη νέα απόφαση αναγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής, κάτι που δεν περιλαμβανόταν στην προηγούμενη απόφαση, που πέραν από την εναρμόνιση των απαιτήσεων των κατά τόπους αρμόδιων λιμενικών αρχών και την πλήρη εκ των προτέρων ενημέρωση του διοικούμενου για αυτές, το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται πλέον για την έκδοση του ΔΕ.Κ.Π.Α. περιλαμβάνουν τις «σημαίνουσες»   πληροφορίες για ένα πλοίο αναψυχής που πλέει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, καθιστώντας το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. από φοροεισπρακτικό εργαλείο σε «ταυτότητα» του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. 

Συγκεκριμένα και σε περίληψη για την έκδοση και τη θεώρηση του νέου ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζονται στη λιμενική αρχή τα παρακάτω αποδεικτικά:
α. Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου.
β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (VERIFICATION) του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του πλοίου και η ασφάλεια των επιβαινόντων.
γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης.
δ. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας του νομίμου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.  
ε. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων.
στ. Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανότητα του κυβερνήτη.
ζ. Έγγραφο / πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής. 
η. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που από την νομοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεωτική η έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλείας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησης προσκομίζεται οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύναμη των μηχανών που φέρει (πχ αποδεικτικό πληρωμής φόρου, έγγραφο αγοράς).   

Επίσης, στο νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. προστέθηκε και πίνακας καταχώρισης των Ελλήνων και κοινοτικών εργαζομένων που επιβιβάζονται – αποβιβάζονται του πλοίου αναψυχής, πέραν των υπηκόων τρίτης χώρας που προϋπήρχε, για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων ασφάλειας, διαμονής και ασφάλισης των εργαζομένων / απασχολούμενων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής.   

Τέλος, το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι πλέον έντυπο αριθμημένο για να αποφευχθούν  φαινόμενα παράνομα δραστηριοποιούμενων πλοίων αναψυχής καθώς και πλοίων με ελλιπείς όρους ασφάλειας.