Ατελείωτο "ξύλο" και στοιχεία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για το χάσιμο έργων από το δήμο Πάρου

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Επειδή στις 21 Νοεμβρίου 2016 υπογράφτηκαν οι αποφάσεις απόρριψης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-20 των βρεφονηπιακών σταθμών Παροικίας & Μαρμάρων και επειδή οι συμπολίτες μας οφείλουν να έχουν πλήρη και σωστή ενημέρωση, ο Έπαρχος Π.Ε. Πάρου κ. Κώστας Μπιζάς θα ήθελε να ενημερώσει για τα παρακάτω:

1ον. Στις 25.06.2015 συνεδρίασε στην Ερμούπολη της Σύρου η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι καθώς και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση.

Ο Δήμος Πάρου είχε στείλει εκπρόσωπο στην παραπάνω συνεδρίαση και παρέλαβε ογκώδη φάκελο στον οποίον παρουσιάζεται το Πρόγραμμα του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», οι άξονες προτεραιότητας & η κατανομή πόρων ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ανά άξονα προτεραιότητας, θεματικό στόχο και επενδυτική προτεραιότητα. Το σύνολο του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου είναι 168.170.562

Κατόπιν της παραπάνω συνεδρίασης έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα 41 προσκλήσεις για ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - ΕΣΠΑ 2014-2020.

Υπάρχει σχετική ιστοσελίδα με όλες τις προσκλήσεις στο site: www.pepna.gr

2. Σχετικά με τους βρεφονηπιακούς υπήρξαν τα παρακάτω έγγραφα :

α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ με Α.Π.: 3642, με ημερομηνία 23.08.2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νότιο Αιγαίο»

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας».

Οι προτάσεις υποβάλλονταν αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλονταν υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 84100 επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ)

από τις 29/08/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)

έως τις 31/10/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

(ΑΔΑ 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ)

β) Για την παραπάνω πρόσκληση δόθηκε στις 25.10.16 με α.π. 4592, παράταση μέχρι τις 07.11.2016

γ) το αρ. πρωτ. 4908/17.11.2016 εισήγηση απόρριψης του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του, της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Παροικιάς», με κωδικό ΟΠΣ 5003020 και δικαιούχο τον Δήμο Πάρου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.000.000,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1.000.000,00 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3642/23.08.2016 (ΑΔΑ: 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ) πρόσκλησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

δ) το αρ. πρωτ. 4907/18.11.2016 εισήγηση απόρριψης του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων», με κωδικό ΟΠΣ 5003018 και δικαιούχο τον Δήμο Πάρου, συνολικής δημόσιας δαπάνης 910.000,00 € και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 910.000,00 €, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 3642/23.08.2016 (ΑΔΑ: 6Σ3Ω7ΛΞ-ΚΨΘ) πρόσκλησης προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο».

ε) στις 21.11.2016  υπογράφηκαν οι παρακάτω ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

1η απόφαση

Απόρριψη της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Παροικιάς», καθώς διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις:

Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι στοιχεία, όπως αυτά δηλώνονται ότι διατίθενται από τον Δικαιούχο στον Πίνακα Αποτύπωσης Μελετών:

(α) Αρχιτεκτονική μελέτη,

(β) Στατική μελέτη,

(γ) Μελέτη Παθητικής Πυρασφάλειας και Ενεργητικής Πυροπροστασίας,

(δ) Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Κλιματισμός),

(ε) Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ,

(στ) Αναλυτικές Προμετρήσεις και Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής,

(ζ) ΣΑΥ-ΦΑΥ,

(η) Τεύχη Δημοπράτησης.

Απαιτείται η εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης, λόγω της φύσης του εδάφους θεμελίωσης (προσχώσεις) και των μελετών Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου, ΚΕΝΑΚ και Η/Μ (Ηλεκτρικά, Φωτισμός). Δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία για την προμήθεια εξοπλισμού για την εξασφάλιση λειτουργικότητας της πράξης.

Ο Δικαιούχος δηλώνει ότι δεν διαθέτει τα κάτωθι στοιχεία, σύμφωνα με τον Πίνακα Αποτύπωσης Αδειών και Εγκρίσεων:

(α) Έγκριση αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,

(β) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ή απαλλαγή από την αρμόδια Αρχή,

(γ) Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής,

δ) Έγκριση και Άδεια Δόμησης για την κατεδάφιση των υφιστάμενων κατασκευών και την ανέγερση των νέων κτιρίων,

(ε) Έγκριση Μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική.

Απαιτείται έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού ή Απόφαση έγκρισης όρων δόμησης κατά παρέκκλιση, έγκριση Αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας και Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον εμπίπτει σε σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Έχουν υποβληθεί στοιχεία για την κυριότητα του ακινήτου με ελλείψεις.

(ΑΔΑ 6ΖΒΝ7ΛΞ-ΗΝΕ)

2η απόφαση

Απόρριψη της Πράξης «Βρεφονηπιακός σταθμός Μαρμάρων», καθώς διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις:

Δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι στοιχεία, όπως αυτά δηλώνονται ότι διατίθενται από τον Δικαιούχο στον Πίνακα Αποτύπωσης Μελετών:

(α) Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής,

(β) Στατική μελέτη εφαρμογής,

(γ) Μελέτη Παθητικής Πυρασφάλειας και Ενεργητικής Πυροπροστασίας,

(δ) Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Ύδρευση, Αποχέτευση, Θέρμανση, Κλιματισμός),

(ε) Μελέτη Προσβασιμότητας ΑμεΑ,

(στ) Αναλυτικές Προμετρήσεις και Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής,

(ζ) ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Υποβλήθηκαν με σημαντικές ελλείψεις τα εξής: Τεχνική Έκθεση, Τοπογραφικό και Διάγραμμα Δόμησης, Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Ξυλ.Θεμελίωσης, Κατόψεις Αποχέτευσης και Θέρμανσης, Προμετρήσεις και Προϋπολογισμός Μελέτης. Απαιτείται η εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης, εφόσον απαιτείται από τη φύση του εδάφους θεμελίωσης και μελετών Περιβάλλοντος Χώρου, ΚΕΝΑΚ και Η/Μ (Ηλεκτρικά, Φωτισμός). Δεν έχουν υποβληθεί Τεύχη Δημοπράτησης και στοιχεία για την προμήθεια εξοπλισμού για την εξασφάλιση λειτουργικότητας της πράξης.

Ο Δικαιούχος δηλώνει ότι δεν διαθέτει τα κάτωθι στοιχεία, σύμφωνα με τον Πίνακα Αποτύπωσης Αδειών και Εγκρίσεων:

(α) Έγκριση αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,

(β) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ή απαλλαγή από την αρμόδια Αρχή,

(γ) Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής,

(δ) Έγκριση και Άδεια Δόμησης για την κατεδάφιση των υφιστάμενων κατασκευών και την ανέγερση των νέων κτιρίων,

(ε) Έγκριση Μελέτης Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική.

Έχουν υποβληθεί στοιχεία για την κυριότητα του ακινήτου με ελλείψεις.

(ΑΔΑ 7Γ5Υ7ΛΞ-5ΗΥ)

Είναι προφανές ότι οι παραπάνω φάκελοι είχαν σημαντικές ελλείψεις και δεν είχαν την απαιτούμενη ωριμότητα για ν' αξιολογηθούν θετικά. Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος απόρριψης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου.

Είναι η ίδια Υπηρεσία που αξιολόγησε θετικά την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στην Μάρπησσα ( 1,5 εκ.), το νηπιαγωγείο της Αγκαιριάς (922 χιλ.) , την ανακαίνιση των νηπιαγωγείων στην Νάουσα και την Μάρπησσα (935 χιλ.), τα περιφερειακά ιατρεία Μάρπησσας και Νάουσας  (287 χιλ.), τους ανεμόμυλους της Αγίας Άννας και του Δημαρχείου (367 χιλ.), τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ στο Χωριουδάκι Παροικίας και στις Καντηνελιές Νάουσας ( 1,5 εκ.), τον εξοπλισμό του ΧΥΤΑ ( 912 χιλ.), τα σημαντικά έργα της ΔΕΥΑΠ (« ηλεκτρονικός εξοπλισμός» 2,5 εκ. και τα έργα «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Κώστος – Παροικιά Δήμου Πάρου» 1,6 εκ. και «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου» 705 χιλ.), το Κέντρο Κοινότητας Πάρου (112 χιλ), τη συνέχιση λειτουργίας του ΚΗΦΗ Νάουσας (98 χιλ.) κ.α.